07

การใช้พันธ์ไม้ไล่ระดับสูง-ต่ำอย่างมีลีลา เริ่มจากกรวดโรยดินแผ่นหินทราย พุ่มไม้ คั่นด้วยสายน้ำ แล้วจึงปลูกพื้นหลังเป็นพืชตระกูลปาล์มสูงเด่น