e2

เสริมการใช้งานด้วยศาลาไม้ที่ดีไซน์อยู่กลางบ่อปลา มีบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่ด้านใต้เฉลียงไม้ เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลทำความสะอาด และเลี่ยงใช้ต้นไม้ใบเล็กมที่หลุดร่วงง่ายปลูกบริเวณนี้ เพราะจะทำให้น้ำนั้นเน่าเสียเร็ว