01

อีกมุมหนึ่งของบ่อปลาที่ปลูกไม้พุ่มโดยรอบ อย่างพลับพลึงแดง และ ก้ามปูหลุด จุดเด่นที่สามารถมองเห็น ได้อย่างชัดเจนคือต้นสาละลังกาที่ผลัดใบออกจนหมด เพื่อให้ใบที่แตกใหม่นั้นมีความสวยงามกว่าเดิม