เพื่อมิให้ภาพรวมเป็นสีเอกรงค์ จนเกินไป ตามขอบชายน้ำจึงเสริมด้วยพันธ์ไม้ดอกให้มีสีสันขึ้นบ้าง