07

แนวทางเดินหินทรายออกแบบเป็น Free Form ลัดเลาะไปท่ามกลางแนวไม้นานาพันธุ์ อาทิ ต้นคล้าแดง ลิ้นมังกรแคระ กระดาษ ขิงแดง ชมพูนุช หางหงส์ และไม้ให้ร่มเงา นำมาจัดปลูกลดหลั่นระดับเลียนแบบบรรยากาศของสวนป่าธรรมชาติอย่างร่มรื่น