05

ลานไม้ออกแบบไว้ซ่อนพรางส่วนของบ่อกรองทั้ง2บ่ออย่างแนบเนียน อีกทั้งยังสามารถปรับใช้ประโยชน์ได้อย่างอเนกประสงค์