11

ธารน้ำตกออกแบบลดหลั่นระดับกันโดยใช้หินทรายมาตกแต่ง พร้อมทั้งออกแบบให้มีลานไม้ และปลูกประดับโดยรอบด้วยไม้นานาพันธุ์ เช่น ต้นสาละ แคนา คูน อีกทั้งยังมีต้นจันผาแซมสลับกับไม้คลุมดิน