10

มุมสวนด้านข้างบ้านปลูกพันธุ์ไม้ ทั้งต้นโมก และกล้วยพัด แซมสลับด้วยคล้าหลังแดง เอื้องหมายนาอินโด และโมกต่างตอ เล่นระดับกันอย่างสวยงาม