08

อีกมุมสวนด้านในที่ทำเป็นบ่อน้ำเล็กๆ พร้อมด้วนหินจัดประดับ และธารน้ำไหลที่ประยุกต์จากไม้