07

บริเวณด้านหน้าบ้านออกแบบให้มีทางเดินเชื่อมไปยังส่วนร้านอาหารได้ โดยใช้หินทรายปูประดับ พร้อมด้วยพันธุ์ไม้ขนาดย่อมและอ่างบัวจัดวาง