11

สระบัวกว้าง ร่มรื่นด้วยต้นไม้หลากชนิด เช่น ก้ามปูหลุด กระดุมทอง ราชพฤกษ์ และทองอุไร ที่ปลูกปกคลุมไว้รายรอบ มีจุดสนใจที่น้ำตกเล็กๆ ซึ่งดัดแปลงมาจากเศษไม้เก่า