12

สะพานไม้โค้งถูกออกแบบให้ทอดข้ามกลางสระบัว เพื่อเชื่อมต่อไปศาลาพักผ่อนกับสวนอีกด้านหนึ่งได้