13

แนวหินน้อยใหญ่และไม้พุ่ม เช่น ประทัดจีน รางทอง โกสน ฯลฯ ปลูกประดับลัดเลาะ โดยรอบขอบสระบัวดูเป็นธรรมชาติ