14

บรรยากาศของมุมพักผ่อนที่จัดเป็นศาลาไม้สักแบบเปิดรอบด้าน เพื่อให้สัมผัสกับสวนสวย และสระบัวได้อย่างใกล้ชิด มีชงโคสีชมพู และไม้ยืนต้นอื่น ๆ ปลูกไว้ใกล้ ๆให้ร่มเงา