DocFile (3)

ที่นั่งในสวนออกแบบให้โค้งรับกับลานวงกลมและตกแต่งพื้นผิวด้วยหินธรรมชาติซึ่งยังคงกลิ่นอายสวนอังกฤษ ขณะเดียวกันก็ให้อารมณ์เชื่อมต่อกับสวนน้ำตกด้วย โดยปลูกหลิวที่มีทรงต้นดูพลื้วไหวคล้ายสายน้ำเป็นฉากหลังได้อย่างสวยงาม