Image

สะพานไม้เชื่อมต่อระหว่างบ้านกับเรือนรับประทานอาหาร โดนผ่านบ่อน้ำที่มีฝูงปลาคาร์ปว่ายอยู่เต็มบ่อ สร้างความเพลิดเพลินให้แก่ทุกคนที่เดินเข้ามาในสวน