Image (7)-2

ซุ่มประตูไม้เปิดออกสู่ท่าน้ำริมคลอง ให้ความรู้สึกเชื่อมต่อกับบริบทภายนอกที่สะท้อนวิถีชีวิตแบบไทยๆ ได้เป็นอย่างดี