09

ส่วนน้ำตกออกแบบให้เกิดการไหลของน้ำตามลีลาธรรมชาติ สร้างให้เกิดความกลมกลืนต่อเนื่องกันไป