11

สวนหน้าบ้านที่เน้นการตกแต่งให้เกิดพื้นที่โล่ง ไม่รกตาและไม่บดบังตัวบ้าน