12

พันธุ์ไม้ที่จัดแต่งตามช่องว่างของซอกหิน ได้แก่ ผกากรอง เทียนหยดแคระม่วง หลิวไต้หวัน และพลับพลึงทอง