14

บริเวณสวนหิน และสวนน้ำ ใช้การตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้น้ำที่ไม่ต้องการการตัดแต่ง