15

หินทรายขนาดใหญ่ ที่จัดเรียงตามความชันระหว่างระดับดิน ช่วยป้องกันดินทลาย และเป็นตัวแบ่งชนิดของพันธุ์ไม้