17

ศาลาริมน้ำในธรรมชาติร่มรื่น ใช้เป็นจุดพักผ่อนทำกิจกรรม ควบคู่ไปกับการใช้พื้นที่ส่วนใต้เป็นบ่อกรองตะกอน