02

การจัดแต่งที่สวยงามด้วยการเล่นระดับสูง กลาง ต่ำของไม้พุ่ม ซึ่งตัดแต่งให้ไม่สูงมาก จนเกิดการบดบังมุมมองจากภายใน