03

ขนาดของต้นไม้บริเวณหน้าบ้านซึ่งเจาะจงเลือกใช้ต้นไม้ที่ไม่ใหญ่นัก เพราะไม่ต้องการให้ดูรก และบดบังความสวยงามของตัวอาคาร